top of page

Hazine Kontrolörleri Kurulunun Tarihçesi

Nakit işlerinden sorumlu Hazine-i Vezne Genel Müdürlüğü, 10 Ağustos 1942 tarihli 4286 sayılı kanunla Hazine Genel Müdürlüğüne dönüşmüştür. Uluslararası Para Fonu uzmanları tarafindan 1954 yılında düzenlenen raporda “Türkiye’nin dışticaret ve kambiyo mevzuati için etkili bir denetim uygulamasına imkan verecek ayrı bir birimin kurulması gerektiği” belirtilmiş ve aynı yıl 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun’a ek 6258 sayılı yasa çıkarılmıştır. Bu yasaya eklenen madde ile Maliye Bakanlığı bünyesinde inceleme ve soruşturma yapmak üzere “Kambiyo Kontrolörlüğü” kurumu oluşturulmuştur. Maliye Bakanlığı Hazine Genel Müdürlüğüne bağlı olarak kurulan “Hazine ve Kambiyo Kontrolörlüğü” unvanli kadrolara 1955 yılından itibaren sınavla eleman alınmaya başlanmıştır.

6 Temmuz 1960 tarih ve 13 sayılı Geçici Kanunla Hazine, “Hazine Genel Müdürlügü ve Milletlerarası İktisadi İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreterliği (HAZMİİT) adını almıştır. 13 Aralık 1983 tarih ve 188 sayılı KHK ile Başbakanlığa bağlı “Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı” oluşturulmuş, merkezi genel denetim birimi olarak da “Hazine Kontrolörleri” unvanı yer almıştır. Böylece Hazine ve Kambiyo Kontrolörleri, kadrolarıyla birlikte bu yeni Müsteşarlığa devredilmiştir. Kanun Hükmünde Kararname, “Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında” 16.4.1986 tarihli, 3274 sayılı Kanun’a dönüşmüştür. 9 Aralık 1994 tarih ve 4059 sayılı “Hazine Müsteşarlığı ile Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun” ile iki ayrı Müsteşarlık şeklinde yapılanma sonucu "Hazine Müsteşarlığı" kurulmuştur. Hazine Müsteşarlığı teşkilat ve görevleri, en son  11.10.2011 tarih ve 662 sayılı KHK ile şekillenmiştir.

 11.10.2011

Teşkilat Yasamızın 5 maddesi (b) fıkrasına göre; Hazine Kontrolörleri Kurulu; Hazine Kontrolörü sıfat ve yetkilerini haiz bir Başkan, yeterli sayıda Hazine Kontrolörü ile Stajyer Hazine Kontrolöründen oluşur. Kurulun çalışma, yurt dışına gönderilme usul ve esasları ile Stajyer Hazine Kontrolörlüğü giriş ve yeterlilik sınavlarının usul ve koşulları, söz konusu yasa maddesi gereği yönetmelikle düzenlenir.
 

Hazine Kontrolörleri Kurulu Yönetmeliği, 10.6.1995 tarih ve 22309 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

İlk Kimlik 
(Maliye Vekaleti Hazine Umum Müdürlüğü)

Maliye Bakanlığı Hazine Genel Müdürlüğü ve MİİT Genel Sekreterliği Kimliği

Mevcut Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Kimliği

bottom of page