Hazine  Kontrolörlüğü   Mesleğine Giriş

 

Stajyer Hazine Kontrolörleri Kurulu Giriş Sınavı giriş sınavı 3 aşamalı olarak yapılmaktadır.

 

1-Kamu Personeli Seçme Sınavı
2-Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığınca yapılan yazılı sınav
3-Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığınca yapılan sözlü sınav

 

Genel Giriş Koşulları

 

• 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde yazılı genel şartları taşımak, 


• En az 4 yıllık lisans eğitimi veren hukuk, iktisat, siyasal bilgiler, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yabancı fakülte veya dört yıllık yüksek okullardan birini bitirmiş olmak, 


• Erkek adaylar için askerliğini yapmış, muaf veya erteletmiş olmak, 


• Sınavın açıldığı yılın ocak ayı başında 35 yaşını doldurmamış bulunmak (Askerliği yapmış olanlar için bu sınıra askerlikte geçen süre eklenir),


• Sağlık durumu Türkiye’nin her yerinde görev yapmaya, her türlü iklim ve yolculuk koşullarına elverişli olmak,


• Kurul başkanlığınca yapılan inceleme ve araştırmada; sicil, ifade ve temsil yeteneği, tutum ve davranış yönünden kontrolörlük yapabilecek niteliklere sahip bulunmak,


• Kurul giriş sınavı tarihi itibariyle geriye doğru 2 yıl içinde, 18/03/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğe göre yapılacak Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonucunda önceden belirlenen KPSS taban puanını almış olmak KPSS klavuzunda ve/veya ilanlarda Hazine Kontrolörleri Kurulunun belirlediği şartları taşımak,


• 30 yaşını doldurmamış olmak.

1-Kamu Personeli Giriş Sınavı (KPSS)

Stajyer Hazine Kontrolörleri Kurulu sınavına başvurabilmek için Kamu Personeli Seçme Sınavında aşağıdaki koşulları sağlamak gerekmektedir.

• KPSS 40 puan türünden 80 ve üzeri alan adaylar içerisinden sınava çağırılan kişi sayısı içerisine girmiş bulunmak, 


• KPSS Yabancı Dil bölümünde sorulan sorulara en az %70 (42) oranında doğru cevap vermiş olmak.

2- Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığınca Yapılan Yazılı Sınav

Genel giriş koşullarını ve KPSS puan koşulunu sağlayan adaylar, Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığınca yapılan mesleki yazılı sınava katılmaya hak kazanırlar. Sınav, klasik usülde yapılmaktadır.

Sınavda adayların sorumlu oldukları konular aşağıda yer almaktadır .

 • Hukuk

 • Anayasa Hukuku,

 • İdare Hukuku,

 • Ceza Hukuku,

 • Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun görev yetki ve soruşturma usullerineilişkin hükümleri,

 • Medeni Hukuk, Kişiler Hukuku ve Eşya Hukuku,

 • Borçlar Hukuku

 • Ticaret Hukuku, Ticari İşletme, Şirketler Hukuku ve Kıymetli Evrak Hukuku,

 • Ekonomi

 • Ekonomi Teorisi: Mikro, Makro İktisat ve İktisadi Analiz,

 • Para Teorisi ve Politikası,

 • Uluslararası Ekonomi,

 • Türkiye Ekonomisi ve Güncel Ekonomik Sorunlar,

 • İşletme

  • İşletme Ekonomisi,

  • İşletme Finansmanı,

  • Maliye

  • Maliye Teorisi: Kamu Gelir ve Giderleri, Kamu Borçları ve Bütçesi

  • Maliye Politikası,

  • Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi,

  • Muhasebe

  • Genel Muhasebe,

  • Mali Tablolar Analizi.

  • Yabancı Dil: Adayların tercihine göre İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birisi.

  •  

3- Müsteşarlıkça Yapılan Sözlü Sınav

Yazılı sınavda başarılı olan adaylar sözlü sınava girmeye hak kazanırlar.

Sözlü sınavda, adayların yazılı sınavda sorumlu oldukları konulara ilişkin bilgi düzeyleri, konulara hâkimiyetleri ile hizmetin gerektirdiği niteliklere sahip olup olmadıkları gibi hususlar göz önüne alınarak değerlendirme yapılır.

Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığınca yapılan her bir sınav için, yazılı sınavda 2 kez başarısız olmak ilgili sınava girmeye ENGEL teşkil etmektedir.