top of page

Yayınlar

Üyelerimize ait yayınların (kitap, makale, tez, yazı vb) içeriğinden yazarları sorumludur.

Kitaplar

 

Makaleler

AB'de Yolsuzlukla Mücadele ve OLAF

 

 • Dr. Ergül HALİSÇELİK,“How to Deliver  Free  Coal to the Poor Families? Turkey Case”, Dergi Park, Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, Cilt 15, Sayı 5 (Özel Sayı) Pg:40-57, (ISSN: 2148-029X), Aralık 2017

Tezler

 

 • Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanunun Suç, Ceza ve Usül Yönünden Analizi 

 • Hazine Müsteşarlığı Fonksiyonlarının Devlet Bütçesi İle İlişkisinin Etüd Edilmesi 

 • 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet Ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunun Suç, Ceza ve Usül Yönünden Analizi 

 • Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine Dair Kanunun Suç, Ceza ve Usül Yönünden Analizi 

 • Petrol Kanunu'na Göre Kur Garantisi Olan Ve Olmayan Sermaye Transferlerin Analizi 

 • Ödünç Para Verme İşleri Mevzuatının Suç, Ceza ve Usül Yönünden Analizi 

 • Devlet Yardımlarında Yatırım İndirimi Ve Finansman Fonu İle Kredilendirme Konularının İrdelenmesi 

 • Devlet Memurları Kanunundaki Disiplin Ce Ceza Hükümlerinin, Türk Ceza Kanunu ve Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu Hükümleri İle Birlikte Değerlendirilmesi 

 • Türkiye'de Finansal Kiralamanın Mali Sistem İçindeki Yeri Ve Mevzuat Karşısındaki Durumun Değerlendirilmesi 

 • Kambiyo Mevzuatı Çerçevesinde Döviz Pozisyon Uygulamaları 

 • Kamu Borçlanması, Türkiye'deki Kamu Borçları ve Hazine'nin Rolü 

 • Polonya ve Macaristan Modelleri Çerçevesinde Türkiye'nin Yabancı Sermaye Performansının Değerlendirilmesi ve Uygulama Önerileri

 • Kamu Mali Yönetimi Reformu Çerçevesinde Türkiye'deki İç Kontrol ve Denetim Sistemlerinin Değerlendirilmesi

 • Mali Tablolarının Denetimine Yönelik Uluslararası Denetim Standartları ve Türkiye Uygulamaları Üzerine Bir Değerlendirme

 • Uluslararası Muhasebe Standartlarının İncelenmesi

 • Özelleştirme ve Türkiye'de Özelleştirme Uygulamalarının Değerlendirilmesi

 • Bilanço ve Gelir Tablolarının Uluslararası Muhasebe Standartları ve Türk Mali Mevzuatındaki Uygulama Açısından Değerlendirilmesi ve Söz Konusu Tablo Hesaplarının Denetim

 • İç Kontrol Sistemlerinin İncelenmesi ve Türk Kamu Yönetiminin Modern İç Kontrol Standartları Çerçevesinde Değerlendirilmesi

 • COBIT: Bilişim Teknolojileri Denetimde Kontrol Hedefleri Odaklı Bir Çerçeve

 • İç Denetim Mesleği, İlkeleri Uluslararası İç Denetim Standartları Ve Değerlendirilmesi

 • Uluslararasi Muhasebe Standardi 29- “Hiperenflasyonist Ekonomilerde Mali Raporlama” Ve Türkiye Uygulamasi

 • Risk Odaklı Denetim ve Kurumlarda Risk Yönetimi Süreçlerinin Değerlendirilmesi

 • Hile ve Yolsuzlukların Önlenmesi ve Tespit Edilmesinde Kullanılan Denetim Teknikleri

 • Avrupa Birliği'nde Yolsuzlukla Mücadele Politikaları ve Türkiye'ye Yönelik Öneriler.

 • Uluslararası Denetim Standartları Çerçevesinde Denetim Kanıtları , Kanıt Toplama Teknikleri ve İstatistiki Örnekleme Yöntemleri. 

 • Stratejik Planlama ve Yıllık Denetim Planlarında Uygulaması.

 • Türkiye 'de Kamu Borç Yönetiminin Risk Yönetimi ve İç Kontrol Sistemi Açısından Değerlendirilmesi.

 • Gats Sürecinde Hizmet Ticaretinin Serbestleştirilmesi Türkiye ve Avrupa Birliği Uygulamaları. 

 • Bilişim Suçları , Mukayeseli Bilişim Hukuku ve Türkiye ve Dünyada E-Devlet Uygulamalarının Analizi. 

 • AB Üyesi Ülkelerdeki Kamu Mali Yönetim ve Denetim Sistemleri Çerçevesinde Türkiye' deki Sistemin Değerlendirilmesi. 

 • Bağımsız Denetim , Dünyadaki Gelişimi , Sertifikasyonu , Standartları , Denetim Dosyası , Türkiye'deki Organizasyonu ve Uygulaması. 

 • Performans Denetimi Kavramı Uygulaması ve Türkiye'de Uygulanabilirliğinin Değerlendirilmesi. 

 • Dünya Bankası ve Avrupa Birliği İhale Kuralları ile Birlikte Türk Kamu Alımları Sisteminin Değerlendirilmesi. 

 • Türkiye ve Dünya Ülkelerinden Örneklerle Hazine Fonksiyonları ile Organizasyonlarının  İncelenmesi.

 • Proje Finansmanı , Dış Proje Kredileri ve Türkiye'deki Kamu Projelerinin Bu Çerçevede Değerlendirilmesi.

 • Kamu Finansmanı Araçları ve Kamu İç Borçlanmasının Makroekonomik Dengeler Açısından Değerlendirilmesi.

 • Para Politiklarının Uygulanmasında Hazine - Merkez Bankası İlişkileri. 

 • Kamu Denetçiliği ( Ombudsmanlık ) , Ülke Uygulamaları ve Faydaları. 

 • Uluslararası Mali Krizler , Mali Sistemlerin Güçlendirilmesi ve Hazine'nin Rolü

 • Türkiye'de ve Dünyada Cari Açık

 • Ulusal ve Uluslararası Standartlar Çerçevesinde Kamu Sermayeli Şirketlerde Değerleme

 • Avrupa Birliğine Uyum Sürecinin Rekabet Politikası Faslı ile İlgili Olarak , Devlet Yardımı Uygulamaları ve Devlet Yardımlarının İzlenmesi ve Denetlenmesi. 

 • Çok Uluslu Şirketlerin Üretim ve Yönetim Süreçleri ile Ülke Ekonomisine Etkileri.

 • Tükiye'de Yerel Yönetimlerin Finansman Yapısının İncelenmesi. 

 • Kredi Derecelendirme Kuruluşları ve Türkiye Uygulamaları.

 • Bölgesel Kalkınma Ajansları ve Türkiye Uygulaması 

 • Ekonomik Bütünleşme Teorisi Çerçevesinde Avrupa Birliği - Türkiye İlişkilerinin Değerlendirilmesi 

 • Katılım Öncesi Yardım Sürecinde Denetimde Kalite Güvencesi Uygulaması 

 • İç Kontrol Öz Değerlendirme ve Kamu Kesiminde Uygulanabilirlik

 • Türkiye de Sermaye Piyasalarının Yapısı ve Ekonomik Kalkınma Üzerindeki Etkileri

 • Bilişim Sistemleri Denetiminde Kapsam , Amaç ve Yöntemler

 • İç Denetim ve Bağımsız Denetimde Raporlama Teknikleri 

 • Sarbanes Oxley Kanunu Kapsamında Bağımsız Denetimde Yaşanan Gelişmeler ve Türkiye Yansımaları 

 • Türk Kamu Sisteminde Denetim Anlayışındaki Değişim ve İç Denetim Kavramı 

 • AB Üye Aday Ülkelerinde IPA Yapılanması ve Türkiye ile Karşılaştırılması

 • İç Kontrol Sşsteminin AB ve Türkiye Örneği Üzerinden İncelenemesi 

 • Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı Kırsak Kalkınma Bileşeni Türkiye Uygualamaları ve Öneriler 

 • Bağımsız Denetim ve İç Denetimde Denetim Süreci ve Denetim Planlaması

 • Kanıt Toplama Teknikleri 

 • Denetimde Örnekleme Yöntemleri

 • Mali Denetimde Muhasebe Hilelerinin Önlenmesi Hususunda Bağımsız Denetimin Önemi 

 • Ekonomik Krizinin Finansal Piyasalar ve Finansal Araçlardan Kaynaklanan Nedenleri, Türkiye’de Krizin Etkilerinden Korunmak İçin Uygulanan Önlemler ve Krizin Türkiye Ekonomisine Etkilerinin İncelenmesi

 • AB Proje Döngüsü Yönetiminin Değerlendirilmesi ve Proje Yönetiminde Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı(Logical Framework Approach)

 • Türkiye’deki İç Borçlanmanın Yapısı ve Gelişimi İle Piyasa Yapıcılığı Sisteminin İncelenmesi 

 • Türkiye’de Dış Denetimin Özellikleri ve Çeşitli Ülke Uygulamaları ile Karşılaştırılması

 • Hazine Sözleşmelerinin Hukuki Yönden Ele Alınması ve Uyuşmazlıkların Çözüm Yolları Çerçevesinde Değerlendirilmesi İmtiyaz Sözleşmeleri, Piyasa Yapıcılığı Sözleşmeleri ve AB Hibe Sözleşmeleri

 • Türkiye’de kamu iktisadi teşebbüslerinin ekonomik yapısı, yeniden yapılandırılma çalışmaları ve özelleştirme uygulamasının hukuki ve iktisadi boyutu ile seçilmiş ülke tecrübeleri

 • Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, Dünya Örnekleri ve 6102 Sayılı TTK’daki Yenilikler Bağlamında Bağımsız Denetim

 

 • “Bireysel Katılım Sermayesi ve Türkiye Sistemi

 • Türk Kamu İdaresinde Yeni Bir Denetim Yolu: Kamu Denetçiliği (Ombudsmanlık)

 • Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunun Suç, Ceza ve Usul Yönünden

 • “Çağdaş Denetimde Bilgisayar Destekli Denetim Tekniklerinin (BDDT) Rolü, Etkin Bir Denetim İçin Sağladığı Avantajlar, BDDT Türleri; BDDT İçin Kullanılabilir Veri Türleri, Veri Yükleme İşlemleri ve İnceleme Örnekleri”

 • “Borsa İstanbul’un Yapısı ve Fonksiyonları Üzerine Değerlendirme

 • Finansal İstikrar Kavramı ve Türkiye'de Finansal İstikrar sağlamaya yönelik Politikalar alınan önlemler ve Kararlar.

 • Bağımsız denetimde bulguların analitik prosedürler yöntemiyle değerlendirilmesi ve rapor görüşü üzerindeki etkilerinin analizi

 • Sayıştay Örgütlenme Türleri, Türkiye’de Sayıştay’ın Teşkilat, Görev ve Yetkilerinin Sayıştay Örgütlenme Türleri Işığında İncelenmesi ve Değerlendirilmesi

 • Türkiye’de Bireysel Emeklilik Sistemi Ve Yeni Teşvik Sistemi İle Birlikte Devlet Katkısı Uygulamasının Sisteme Olan Etkilerinin Değerlendirilmesi

 • Türkiye'de KOBİ'lerin Finansman Sorunu, Finansman Yöntemleri ve Hazine'nin Bu Kapsamdaki Rolü ile Birlikte Alternatif Bir Finansman Yöntemi Olarak Kredi Garanti Fonu'nun İncelenmesi

 • Yeni Bir Finansman Modeli Olarak Sukuk: Türkiye Uygulaması ve Gelişim Potansiyeli

 • Finansal Piyasaların Derinleşmesinde İstanbul Altın Borsasının Rolü, Altına Dayalı Yatırım ve Borçlanma Enstrümanlarının Türk Bankacılık ve Finans Sektörüyle Tasarruflara etkisi.

 • Enerji Piyasası Merkezi Olarak Türkiye’de Enerji Borsası: Gelişmiş Ülke Örneklerinin İncelenmesi ve Borsa İstanbul ile Entegrasyonunun Finansal Piyasalara Olası Etkilerinin Değerlendirilmesi.

 • Mobil iletişim sektörü ve sanal mobil hizmeti veren operatörlerin iletişim sektöründeki pazar potansiyeli ile bu kapsamda yapılacak hazine payı incelemelerinin iletişim teknolojileri mevzuatı ile birlikte değerlendirilmesi.

 • Belediyelerin finansman ihtiyacının karşılanmasında alternatif bir araç olarak tahvil ihracı olanağının mevzuat, yerel yönetimlerin özerkliği ve olası etkileri bakımından incelenmesi

bottom of page