top of page

 STAJYER HAZİNE KONTROLÖRLÜĞÜ SINAVI İÇİN 

ÖRNEK SORULAR

 

 

 

HUKUK SORULARI 2003

 

1- Borçlar Hukukuna göre, zamanaşımı ile hak düşürücü süreleri karşılaştırarak zamanaşımının durması ile kesilmesi arasındaki farkları belirtiniz.

 

2- Türk Ticaret Kanununa göre, çeki tanımlayarak çekte bulunması gereken zorunlu ve alternatif unsurları belirtiniz.

 

3- İdare Hukukuna göre, İptal ve Tam Yargı Davası nedir; bu iki dava türünü karşılaştırınız.

 

4- T. Ceza Kanununa göre, suç nedir, türlerini belirtiniz ve suçun zorunlu unsurlarını açıklayınız.

 

5- T. Ceza Kanunu açısından müteselsil suç nedir, açıklayınız.

 

 

 

HUKUK SORULARI 2004

 

1- a) Kıymetli evrakın tanımını yapınız, unsurları ve sonuçlarını belirtiniz.

    b) Kıymetli evrakın devri yönünden türlerini belirtiniz ve kısaca açıklayınız.

 

2- Alacağın temliki ve borcun naklini anlatınız.

 

3- Haksız rekabet halini tanımlayarak haksız rekabet hallerini sıralayınız. Haksız rekabet haline karşı açılabilecek hukuk ve ceza davaları hakkında bilgi veriniz.

 

4- Yürütmenin durdurulması kararının verilebilmesinin koşullarını ve bu karara itiraz yollarını açıklayınız.

 

5- Suçu tanımlayarak suçun unsurlarını açıklayınız.

 

6- Birden fazla suçun tek suç sayıldığı haller nelerdir?

 

 

HUKUK SORULARI 2005

 

1- Fiil ehliyeti bakımından kişilerin gruplandırılmasını yapınız ve kısaca açıklayınız.

 

2- Borçlar Hukukuna göre zamanaşımının şartlarını açıklayıp asıl alacak ve fer’i haklar açısından zamanaşımının hükümlerini yazınız.

 

3- Tacir olmanın sonuçlarını belirtiniz.

 

4- İdari yargı mahkemelerinde açılabilecek dava çeşitlerini kısaca açıklayarak Tam Yargı ve İptal Davaları arasındaki farkları maddeler halinde yazınız.

 

5- Türk Ceza Kanununa göre suç nedir? Türlerini belirtiniz ve suçun zorunlu unsurlarını açıklayınız.

 

 

HUKUK SORULARI 2006

 

1- Tapu siciline yapılan işlemler nelerdir? Kısaca açıklayınız.

 

2- Borçlar hukukunda, “sözleşme serbestisi” kavramı nedir, sınırları nelerdir; örneklerle açıklayınız. 

 

3- Kıymetli Evrak nedir? tanımlayınız. Kıymetli Evrakın başlıca unsurlarını ve özelliklerini açıklayınız.

 

4- İdari Yargı mevzuatında “kararın düzeltilmesi” ve “yargılamanın yenilenmesi” yollarına hangi durumlarda başvurulur? Açıklayınız ?

 

5- Türk Ceza Kanununa göre “Dava ve Cezanın Düşürülmesi” hangi hallerde gerçekleşir? Açıklayınız. Dava veya cezanın düşmesinin etkilerini yazınız.

 

 

EKONOMİ  SORULARI 2004

 

1- Qd=100 - 2P (karpuz yurtiçi piyasa talep fonksiyonu) Qs= - 20+2P (karpuz yurtiçi piyasa arz fonksiyonu) Karpuzun dış piyasadaki cari kur üzerinden fiyatı Pf=20TL/birimdir. İthalatta T=5TL/Birim spesifik gümrük vergisi uygulandığında ne kadar vergi geliri (TT) elde edilir? Gümrük vergisine rağmen ülke içinde toplumsal refah artışı ne kadar olur? Karpuz piyasasının dış ticarete açılması sonucu yurtiçindeki karpuz üreticilerinin refahında ne kadar azalma olur?

 

2- Monopolde fiyat farklılaştırması koşullarını açıklayarak fiyat farklılaştırma türlerini belirtiniz.

 

3- Aşağıdaki kavramları açıklayınız: Tasarruf paradoksu Giffen paradoksu Leontief paradoksu King paradoksu

 

4- Fisher’in mübadele denklemini ve önemini anlatınız.

 

5- Ödemeler bilançosu açıklarını kapatmak için izlenebilecek yollar neler olabilir? Açıklayınız.

 

 

 

EKONOMİ SORULARI 2005

 

1- 2 Tüketici ve 2 üreticiden oluşan bir tam rekabet piyasasında, tüketicilerin talep fonksiyonları sırasıyla (qd1 = 7 – P) ve (qd2 = 18 - 2P), öte yandan üreticilerin bireysel arz fonksiyonları da sırasıyla (qs1 = -15 + P) ve (qs2 = -16 + 3P) şeklindedir. Buna göre; a) Piyasa denge fiyatını bulunuz. b) Piyasa denge fiyatındaki mal miktarını bulunuz ve şekil yardımıyla açıklayınız

 

2- Tam rekabet piyasasına kıyasla monopolleşmenin fiyat ve ürün miktarı üzerindeki etkileri nelerdir, tartışınız?

 

3- Ücretlerin Yapışkanlığını (rijitliğini) açıklamak için geliştirilen yaklaşımlar nelerdir? Açıklayınız.

 

4- Enflasyon ve Durgunluk Dönemlerinde; a) Özel şahıs ve mali kurumlara, b) Merkez Bankasına, c) Yabancı ülkelere ve dış sermaye piyasalarına borçlanmanın etkilerini yazınız.

 

5- Serbest / esnek kur uygulamasına rağmen dış ödemeler bilançosu niçin açık vermektedir? Anlatınız.

 

 

EKONOMİ SORULARI 2006

 

Soru 1- Fiyatı tam rekabet piyasasında belirlenen bir malın satış fiyatı üzerine konulan KDV gibi dolaylı bir verginin, bu malın fiyatını ne şekilde etkileyeceğini bir şekil yardımıyla açıklayınız.

 

Soru 2- a) Başlıca milli gelir kavramlarını tanımlayınız ve bunlar arasındaki ilişkileri belirtiniz. b) Kapalı bir ekonomide belli bir dönemde firmalarca hanehalkına 1000 milyon YTL ücret, 80 milyon YTL faiz, 33 milyon YTL rant ve 92 milyon YTL kar ödendiği; firmaların 113 milyon YTL amortisman gideri yaptığı; devletin ise 137 milyon YTL dolaylı işletme vergisi topladığı varsayılırsa bu ekonomide söz konusu dönem için; 1. Gayri Safi Milli Hasıla 2. Safi Milli Hasıla 3. Milli Gelir değerlerini hesaplayınız.

 

Soru 3- Tüketimi açıklayan teorilerden sürekli gelir hipotezini anlatarak formül ile de gösteriniz.

 

Soru 4- Serbest sermaye hareketleri ve esnek döviz kuru koşullarında faiz oranları, döviz kuru, enflasyon, ihracat, ithalat değişkenlerinin alacağı şekli Türkiye örneğini göz önünde bulundurarak açıklayınız.

 

Soru 5- a) Paranın gelir dolanım hızı nedir? Sözel ve formül olarak belirtiniz. Gelir, enflasyon ve faiz oranı hakkındaki beklentiler ile paranın dolanım hızı arasında nasıl bir ilişki vardır? Kısaca anlatınız. b) Tüketim harcamaları 100 birim, yatırım harcamaları 45 birim, kamu harcamaları 55 birim, ihracat 20 birim, ithalat 25 birim paranın dolaşım hızı 6 birim ise para arzı ne kadardır?

 

 

 

MALİYE SORULARI 2003

 

1- Kamu harcamalarının artış nedenlerini açıklayınız.

 

2- Bir verginin yansıması nedir; hangi koşullara bağlıdır.

 

3- Vergide matrah belirleme usullerini açıklayınız.

 

4- Bütçe dengesi ile nakit dengesi arasındaki farkı belirtiniz.

 

5- Hazinenin mali yıl içinde oluşan geçici açıklarını kapatmak için başvurduğu kaynakları son değişiklerle birlikte anlatınız.

 

MALİYE SORULARI 2004

 

1- Dolaylı vergileri vergi ödeme gücüne uygunluk, ekonomik ve sosyal etkileri ve vergi yönetimi açısından değerlendiriniz.

 

2- Maliye politikasının amaçları ve araçları arasındaki çatışmalar nelerdir? Açıklayınız.

 

3- “Hazine” kavramından ne anlıyorsunuz? Hazinenin başlıca görevleri (Hazinenin geleneksel fonksiyonları) nelerdir, açıklayınız?

 

4- Vergide ödeme gücüne göre vergilemeyi mümkün kılan teknikleri kısaca açıklayınız.

 

5- Bir İşletmede Başabaş Analizini açıklayınız.

 

6- Riski tanımlayınız, sistematik ve sistematik olmayan risk kavramlarını açıklayarak risk türlerini anlatınız.

 

 

MALİYE SORULARI 2005

 

1- Kamu mallarının teorik özelliklerini açıklayınız.

 

2- Ekonomide/ kamu maliyesinde otomatik stabilizatör ne demektir? Çeşitleri nelerdir?

 

3- Bütçe açığının borçla finansmanı, hangi hallerde bütçe açığının parasal finansmanından daha fazla enflasyonist olabilir? Tartışınız.

 

4- Ödeme gücüne göre vergilemeyi mümkün kılan teknikleri kısaca açıklayınız.

 

5- Bir yıllık Hazine Tahvili getirisinin ortalama olarak % 75 olduğu bir piyasa ortamında, birinci yıl 100 milyon YTL, ikinci yıl 125 milyon YTL ve üçüncü yıl 150 milyon YTL’lik bir nakit girişi sağlayan 300 milyon YTL maliyetli bir yatırım projesinin uygulanabilirliği konusunda net bugünkü değer yöntemini kullanarak görüşlerinizi yazınız. (Yatırım maliyeti birinci yılda 200 milyon YTL ve ikinci yılda 100 milyon YTL olarak planlanmış ve yatırımın hurda değerinin olmadığı varsayılmıştır.) Not: Yapılan hesap işlemlerinin yazılması gerekmektedir.

 

6- Aşağıdaki terimleri kısaca tanımlayınız: a) Cari Oran b) Likidite oranı c) Nakit oranı d) Verimlilik e) Yeterlik derecesi (Etkinlik)

 

 

MALİYE  SORULARI 2006

 

Soru 1- Kamu sektörünün tanımını yapınız ve kapsamını açıklayınız.

 

Soru 2- Vergi ödeme gücünü temsil eden unsurlar nelerdir, Türkiye’de bu unsurlardan hangi vergiler alınmaktadır? Kısaca anlatınız.

 

Soru 3- Vergi ilkelerini sayarak vergide eşitlik ilkesini ve bu ilkenin uygulamasına yönelik temel yaklaşımları açıklayınız.

 

Soru 4- “Bütçe dengesi”, “bütçe nakit dengesi” ve “bütçe finansman gereksinimi” kavramlarını tanımlayarak aralarındaki ilişkiyi anlatınız.

 

Soru 5- Yatırım Projelerini Değerlendirme Yöntemlerini kısaca açıklayınız.

 

Soru 6- Aşağıdaki terimleri kısaca tanımlayınız: a) Finansal Kaldıraç Derecesi b) Negatif dışsal ekonomiler c) Rantabilite Oranı d) Cari Oran

 

 

 

MUHASEBE SORULARI 2006

 

Soru– 1)

 

a- İşletme 80.000 YTL değerindeki bir araziyi depo inşa etmek için üzerindeki bina ile birlikte 40.000 YTL’ye peşin olarak satın almış ve KDV’sini de peşin olarak ödemiştir. Satın alma sırasında ödenen noter gideri ise 1.000 YTL ve KDV’sidir. (KDV Oranı:%15)

 

b- İşletmede bulunan 10.000 YTL tutarındaki malın 3.000 YTL’lik kısmının değer kaybına uğradığı saptanmış ve % 30 oranında karşılık ayrılmasına karar verilmiştir. Diğer dönemde değeri düşen malların yarısı KDV’si peşin ve tutarı kredili olmak üzere 1.500 YTL’ye satılmış ve diğer yarısı da KDV’si ve tamamı peşin olmak üzere 1.000 YTL’ye satılmıştır. Karşılık ayırma ve satım esnasındaki yevmiye kayıtlarını yapınız. (KDV Oranı: %15)

 

c- I) İşletme başka bir ildeki komisyoncuya, satılmak üzere 4.500 YTL’lik mal göndermektedir. II) Malın gönderilmesi ile ilgili taşıma ücreti 190 YTL’yi nakden ödenmiştir. III) Malın yarısı komisyoncu tarafından 2.800 YTL’ye satılmış, işletme, komisyoncunun kendi komisyonu olan 100 YTL’yi kestikten sonra banka aracılığıyla gönderdiği kalan 2.700 YTL’yi tahsil etmektedir. (İşletme sürekli envanter yöntemine göre kayıt tutmaktadır. İşlemlerde KDV İhmal edilecektir.)

 

d- Bir firmanın dönem başı bilançosunda 129-Şüpheli Alacaklar Karşılığı Hesabında görülen 75.000 YTL’nin dönem sonu bilançosunda (dönem içinde tahsil edildiğinden) yer almadığı anlaşılmaktadır. Bu durumda firmanın dönem içinde yapmış olması gereken yevmiye kayıtlarını gösteriniz.

 

e- Y işletmesi 2005 yılı ocak ayında elde etme (iktisap) maliyeti 200.000 YTL olan Bir makine satın almıştır. Makinenin hizmet süresi beş yıl olarak belirlenmiştir. Bu makinenin azalan bakiyeler yöntemini kullanarak yıllara göre amortisman tutarlarını hesaplayınız. Ayrıca 2005 yılına ilişkin söz konusu makinenin amortisman tutarının yevmiye kaydını gösteriniz. (Hesaplamalarda hurda değeri göz önünde bulundurulmayacaktır.)

 

 

Soru- 2)

 

1- ABC firması 12.000 YTL’ye üretimde kullanmak üzere 30 Kasım 2003 tarihinde bir makine satın alıyor ve bedelini peşin ödüyor. 25 Aralık 2003 tarihinde makineyi yurtdışından getirtmek için 1.000 YTL masraf yapıyor ve nakliyeci firmaya senet ciro ediyor. Ayrıca, makinenin kurulumu için ithalatçı firmaya 31 Aralık 2003 tarihinde 500 YTL’lik çek veriyor. Makine 01 Ocak 2004 tarihinde üretime hazır hale getiriliyor. Söz konusu işlemleri muhasebeleştiriniz.

 

2- a) Makine kurulduktan sonra ilk yıl üretimde kullanılıyor. 31.12.2004 tarihindeki amortisman kaydını doğrudan amortisman yöntemine göre yapınız.

b) Makine kurulduktan sonra ilk yıl için bazı aksaklıklardan dolayı üretimde kullanılamıyor. 31.12.2005 tarihinde amortisman ayırmamız gerekir mi? Eğer gerekiyorsa amortisman kaydını yapınız.

 

3- Firma makineden memnun kalmadığı için 01 Ocak 2006’da;

a) 15.000 YTL’ye satıyor.

b) 6.000 YTL’ye satıyor. Gerekli kayıtları yapınız.

 

 

 

 

bottom of page