top of page

Hazine Kontrolörleri'nin Görev ve Yetkileri 

Hazine Kontrolörleri ve yetkili Stajyer Hazine Kontrolörleri, 4059 sayılı Hazine Müsteşarlığı ile Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 5 inci maddesinin (b) bendinde ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde sayılan ve diğer Kanunlarla verilen denetim, inceleme, teftiş, ön inceleme ve soruşturma görevlerini makamın onayladığı yıllık denetim planları uyarınca veya makamın onayı üzerine yerine getirir. Denetim Otoritesinde görev alan Hazine Kontrolörleri ve yetkili Stajyer Hazine Kontrolörleri görevlerini, hiçbir makam veya birimin onayına ihtiyaç duyulmaksızın Kurul tarafından hazırlanan Yıllık Denetim İş Planına ve fonksiyonel bağımsızlığa uygun olarak yerine getirir.

Hazine Kontrolörleri ve yetkili Stajyer Hazine Kontrolörlerinin görev ve yetkileri şunlardır:

 

a)Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Avrupa Toplulukları Komisyonu Arasında Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) ile Temin Edilen Yardımın Uygulanması Çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti’ne Sağlanan Avrupa Topluluğu Mali Yardımlarıyla İlgili İşbirliği Kuralları Hakkında Çerçeve Anlaşma kapsamında Türkiye Cumhuriyetine sağlanan fonları ve Türkiye Cumhuriyetinin katkısını kullanan yönetim ve kontrol mekanizmalarının etkili işleyişini ve Avrupa Komisyonuna verilen hesap bilgilerinin güvenilirliğini doğrulamaya yönelik denetimleri ilgili anlaşmalar çerçevesinde ve uluslararası genel kabul görmüş denetim standartlarına uygun olarak yerine getirmek,

 

 b)Dış finansmanı Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası, Uluslararası Para Fonu, Birleşmiş Milletler, Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu ve Türkiye Cumhuriyeti’nin üyesi olduğu diğer uluslararası kuruluşlardan sağlanan proje ve faaliyetlere ilişkin olarak, ikraz, kredi veya hibeyi kullanan kurum ve kuruluşların hesap ve işlemlerinin denetimini ilgili anlaşmalar çerçevesinde ve uluslararası genel kabul görmüş denetim standartlarına uygun olarak yerine getirmek,

 

c)4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca Müsteşarlığın garanti verdiği veya vereceği, borç devir veya üstlenim anlaşması imzaladığı veya imzalayacağı kamu kurum ve kuruluşlarının mali durumlarına, anlaşma hükümlerine uyup uymadıklarına, gelirlerini öncelikli olarak borçlarının geri ödenmesinde kullanıp kullanmadıklarına yönelik incelemeleri yapmak,

 

ç)Kamu İktisadi Teşebbüslerinin performans denetimi ile bunların görev zararları, kamu kaynaklı destekleme programlarına ilişkin işlemler konusunda tespit ve incelemeler yapmak; Hazine pay sahipliğinin gerektirdiği incelemeleri yapmak,

 

d)Yerli ve yabancı yatırımlara ilişkin teşvik mevzuatı kapsamındaki incelemeleri yapmak,

 

e)1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun ve kambiyo ile ilgili mevzuat, ödünç para verme işlerine ilişkin mevzuat, Petrol Kanunu ve ilgili mevzuat, suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesine ilişkin mevzuat, 4059 sayılı Hazine Müsteşarlığı ile Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ve diğer mevzuatla Müsteşarlığa verilen görevler kapsamındaki incelemeleri yapmak,

 

f)Müsteşarlığın merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatı ile bağlı kuruluşlarında çalışan personelin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri çerçevesinde disiplin yönünden soruşturmalarını yapmak,

 

g)Müsteşarlığın merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatı ile bağlı kuruluşlarında çalışan memurların görevleri sebebiyle işledikleri iddia edilen suçlara ilişkin olarak 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde ön inceleme yapmak,

 

ğ)Müsteşarlık merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatı ile Müsteşarlığa bağlı kuruluşların her türlü faaliyet ve işlemleri ile ilgili olarak teftiş yapmak,

 

h)Makam onayı uyarınca Kurul Başkanınca verilecek diğer görevleri yapmak,

 

ı)Müsteşarlığın görev ve yetki alanına giren konularda; mevzuat ve uygulama ile ilgili yurtiçi ve yurtdışı gelişmeleri de izleyerek her türlü araştırma ve etütleri yapmak, görüş bildirmek ve tekliflerde bulunmak.

bottom of page